เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ เฉพาะด้านนวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จังหวัดเชียงราย
ชื่อองค์ความรู้ครีมลูกประคบ เจลหญ้าเอ็นยืด
คำอธิบายครีมลูกประคบ เป็นผลิตภัณฑ์ครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันลูกประคบ ได้จากการกลั่นน้ำมันหอมระเหยของครีมลูกประคบที่มีส่วนผสมของไพล ขมิ้นชัน ผิวมะกรูด ตะไคร้หอมและใบเตย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถต้านการอักเสบ ลดการปวดเมื่อย และอยู่ในรูปแบบที่ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และประหยัดเวลาในการใช้ประโยชน์จากลูกประคบ เจลหญ้าเอ็นยืด หญ้าเอ็นยืดเป็นพืชสมุนไพรที่หมอพื้นบ้านภาคเหนือใช้เผาไฟหรือคั้นน้ำมาทาหรือพอก บริเวณที่มีอาการปวด เช่น หลัง เอว ขา เข่า ทางศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหญ้าเอ็นยืดให้มีความทันสมัย ใช้งานง่ายและให้ประสิทธิภาพในการบรรเทอาการปวดเข่าหรือการอักเสบที่เข่า ซึ่งมีผลงานวิจัยทางคลินิกรองรับ
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สังกัดคณะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
ภาคสาขาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
ที่อยู่เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เบอร์โทรศัพท์053917615
อีเมลrawiwan.cha@mfu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehtpps://mpic.mfu.ac.th/mpic-home.html , Facebook: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง YouTube: MFR HERB CHANNEL
ชื่อ-นามสกุลนางกุลวดี มาลี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตำแหน่งนักวิจัย
เบอร์โทรศัพท์053917615
อีเมลkulawadee.kum@mfu.ac.th