เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ชื่อองค์ความรู้ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับปลูกผักกาดหอมห่อ
คำอธิบายการสร้างโรงเรือนแบบระบบ Evap ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นโดยใช้เซนเซอร์ DHT22 เป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อวัดค่าอุณหภิและความชื้น โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เป็นตัวควบคุมการทำงาน เมื่ออุณหภูมิเกิน 25 องศาเซลเซียส ระบบจะเริ่มทำงานโดยสั่งให้พัดลมดูดอากาศจากภายนอกผ่านแผงรังผึ้ง (Cooling Pad) โดยมีปั้มน้ำทำหน้าที่ปั้มน้ำจากถังเก็บน้ำขึ้นไปหยดลงบนแผงรังผึ้ง (Cooling Pad) พร้อมกับพัดลมดูดอากาศ แต่ถ้าหากพัดลมดูดอากาศทำงานเป็นเวลา 20 นาที อุณหภูมิยังไม่ต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ระบบม่านพรางแสงจะทำงานเพื่อลดแสงแดดในโรงเรือน ผลการทดลองพบว่าระบบควบคุมสภาพแวดล้อมโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับปลูกผักกาดหอมห่อ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้เฉลี่ย 25 องศาเซลเซียสต่อวัน และความชื้นได้ค่าเฉลี่ย 99 เปอร์เซ็นต์ต่อวัน
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ิสิทธิชัย จีนะวงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สังกัดคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ที่อยู่99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์0814732110
อีเมลsithichai19@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehtpps://rdi.mutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางจามจุรี ฟ้าคำตัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0820364064
อีเมลjamjuree859@gmail.com