เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ชื่อองค์ความรู้ระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตามแสงอาทิตย์แบบปรับสมดุลระดับน้ำ
คำอธิบายโครงการนี้นำเสนอเทคนิคในการติดตามแสงอาทิตย์ด้วยการปรับสมดุลระดับน้ำแบบตั้งเวลาโดยใช้วิธีการใช้ลูกลอยเชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ และใช้ระบบฐานเวลาป้อนค่าให้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ และให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ไปควบคุมปั้มน้ำ ซึ่งจะใช้ปั้มน้ำขนาด 12 โวลต์ โดยสามารถควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกโดยระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงจะทำให้ลูกลอยที่เชื่อมต่อกับแผงโซล่าเซลล์ผลักดันให้แผงโซล่าเซลล์เคลื่อนที่ตามทิศทางของแสงได้อย่างถูกต้องและระบบติดตามแสงอาทิตย์โดยการปรับสมดุลแบบตั้งเวลาจะมีท่อแสดงระดับน้ำและท่อนั้นจะมีรูระบายน้ำหากมีน้ำมากเกินกว่าที่ระบบต้องการ ส่วนพลังงานที่ได้จากระบบติดตามแสงอาทิตย์จะถูกนำไปให้พลังงานแก่ปั้มน้ำที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์สุจิตรา จีนะวงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคสาขาวิศวะกรรมไฟฟ้า
ที่อยู่99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์0814732110
อีเมลsithichai19@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps//rdi.rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางจามจุรี ฟ้าคำตัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0820364064
อีเมลjamjuree859@gmail.com