เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ชื่อองค์ความรู้เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำใช้งานง่ายราคาถูกสำหรับชุมชน
คำอธิบายการออกแบบและสร้างเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยไอน้ำและสมุนไพรที่นำมาทดสอบการสกัดน้ำมันหอมระเหยคือ ขิง จากการทดลองพบว่าได้ปริมาณน้ำมันหอมระเหยอยู่ในช่วงร้อยละ 1.53 – 1.85 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก และวิเคราะห์หาองค์ประกอบของน้ำมันหอมระเหยโดยเทคนิคก๊าซโครมาโตกราฟี พบว่ามีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญและเหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางภาคเกษตรกรรมได้
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงราย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.สุบิน ใจทา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์0866593977
อีเมลs_jaita@yahoo.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://rdi.rmult.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางจามจุรี ฟ้าคำตัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0820364064
อีเมลjamjuree859@gmail.com