เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ชื่อองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากเปลือกสับปะรด
คำอธิบายการศึกษาความเหมาะสมของการนำเปลือกสับปะรด ผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งด้วยวิธีอัดเย็น โดยใช้น้ำแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสานเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในชุมชน โดยทำการศึกษาความเหมาะสมทางเทคนิคซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์สมบัติด้านเชื้อเพลิงของแท่งเชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM ผลการศึกษาพบว่าค่าความร้อนของเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้มีค่าอยู่ในช่วงประมาณ 3,216 – 3,454 แคลอรี่/กรัม มีค่าความชื้น สารระเหย ปริมาณเถ้าและคาร์บอนคงตัวของแท่งเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้ยอยู่ในช่วงร้อยละ 16.50 – 20.20, 57.20 – 64.40, 3.88 – 5.62 และ 9.45 – 15.84 ตามลำดับ อัตราส่วนผสมที่ไห้คุณสมบัติด้านเชื้อเพลิงดีที่สุดคือ เปลือกสับปะรด 5 กิโลกรัม ต่อน้ำแป้งมันสำปะหลัง 3 ลิตร เป็นต้นไป
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์กนกพงษ์ ศรีเที่ยง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์0861987506
อีเมลkanokpong@rmutl.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://rdi.rmutl.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางจามจุรี ฟ้าคำตัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0820364064
อีเมลjamjuree859@gmail.com