เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ชื่อองค์ความรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากเปลือกสับปะรดโดยไม่ใช้ออกซิเจน
คำอธิบายงานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาก๊าซมีเทนจากสับปะรดของกลุ่มชุมชนและวิสาหกิจศูนย์การเรียนรู้สับปะรด ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยเกษตรหันมาปลูกสับปะรดส่งผลให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากและเกิดภาวะล้นตลาด เกิดผลกระทบขายออกไม่ได้และบางส่วนก็เกิดการเน่าเสียร้อยละ 30 ทางผู้วิจัยจึงร่วมกับชุมชนในการแก้ปัญหาสับปะรดที่เสียหายและไม่สามารถจำหน่ายได้ อีกทั้งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ซึ่งสามารถนำมาผลิตก๊าซมีเทนใช้ในครัวเรือนได้ ด้วยวิธีการหมักแบบไร้ออกซิเจน โดยทำการออบแบบระบบถังหมักสำเร็จรูป โดยใช้ถังขนาด 200 ลิตร แบบ 2 ถัง และทำการทดสอบโดยใช้สับปะรดมาหมักแบบกึ่งอัตโนมัติ เติมต่อเนื่องวันละ 1 กิโลกรัมต่ออัตราส่วนน้ำ 1 กิโลกรัม เพื่อหาอัตราการเกิดแก๊ส รวมถึงอุณหภูมิภายนอกและภายในถังหมัก และทดสอบวัดค่าคามเป็น pH กรดเป็นด่างของของเหลวที่ทำการหมัก พบว่าภายในถังหมักมี pH 2.65 – 3.00 อุณหภูมิเฉลี่ย 25.62 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมอยู่ที่ 26.84 องศาเซลเซียส โดยมีระยะเวลาการเกิดก๊าซมีเทนใช้เวลา 13 วัน ได้ปริมาตรก๊าซมีเทนสะสม 5.02 ลิตร และปริมาณก๊าซมีแทนสะสมเมื่อครบ 30 วัน เท่ากับ 78.85 ลิตร ซึ่งมีค่าอัตราการเกิดเฉลี่ยต่อวัน 2.43 ลิตร และมีค่ามีเทนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 60 ซึ่งการหมักก๊าซมีเทนจากสับปะรดสามารถให้อัตราการเกิดก๊าซมีเทนเฉลี่ย 2.43 ลิตรต่อวัน สามารถลดต้นทุนทางด้านพลังงานลงได้ 44 บาท/วัน นับว่าเป็นทางเลือกสำหรับเกษตรที่เกิดผลผลิตเสียหายไม่สามารถจำหน่ายได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลอาจารย์สุริยงค์ ประชาเขียว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์0628898878
อีเมลlangmu@hotmmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehtpps://rdi.rmult.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางจามจุรี ฟ้าคำตัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0820364064
อีเมลjamjuree859@gmail.com