เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ชื่อองค์ความรู้การออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงสลัดแยกน้ำมันจากกล้วยหอมกรอบ
คำอธิบายกระบวนการผลิตกล้วยหอมทอดกรอบของผู้ประกอบการก่อนทำการบรรจุห่อ ทำการอบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ถึงแม้จะลดนั้นไปได้มากแต่ก็ยังมีน้ำมันตกค้างอยู่ ผู้วิจัยนึงมีแนวคิดออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงแยกน้ำมันที่ตกค้างนี้ โดยออกแบบและสร้างเครื่องเหวี่ยงแยกน้ำมันที่มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร และแบ่งชั้นสำหรับใส่กล้วยหอมทอดกรอบเป็น 3 ชั้น ใช้มอเตอร์ขนาด 135 วัตต์ ความเร็วรอบของเครื่องเหวี่ยงคือ 900 1000 1100 1200 และ 1300 รอบต่อนาทีเป็นเวลา 60 90 และ 120 วินาที ในแต่ละความเร็วรอบ จากผลการทดลองปริมาณน้ำมันที่สลัดออกมาได้มากที่สุดคือ 2.65 +- 0.4% โดยใช้ความเร็ว 1300 รอบต่อนาที เวลา 120 วินาที อย่างไรก็ตามเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ 90 วินาที สามารถสลัดน้ำมันได้ 2.55 +- 0.5% และการแตกหักของกล้วยหอมทอดกรอบหลังจากเหวี่ยงแยกน้ำมันมีน้อยมาก
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.สมอ บุญพันธ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์0841730162
อีเมลsamor_b@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://rdi.mutl.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลนางจามจุรี ฟ้าคำตัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0820364064
อีเมลjamjuree859@gmail.com