เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
ชื่อองค์ความรู้การวิเคราะห์สารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและสิ่งแวดล้อมของชุมชนดอยสะเก็นเพื่อรองรับการส่งขายในสหกรณ์เทศบาลนครเชียงราย
คำอธิบายสหกรณ์เทศบาลนครเชียงรายเป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกเกษตรกรที่จัดตั้งเพื่อกระจายและยกระดับสินค้าทางเกษตรให้มีความหลากหลาย มีคุณภาพที่ดี และพัฒนาให้สินค้ามีราคาที่สูงขึ้น จากตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงได้มีการรณรงค์เรื่อง ความปลอดภัยในการบริโภคผักผลไม้ เพื่อป้องกันและลดปริมาณสารปนเปื้อนในผักผลไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพราะหากมีสารเคมีตกค้างเกินมาตรฐานจะมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งเกษตรกรผู้ปลูก และผู้บริโภค รวมถึงถ้าได้รับ สำรเคมีสะสมเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดพิษต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด ในกรณีรุนแรง ระบบหายใจล้มเหลวอาจถึงแก่ชีวิตได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีนักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนำญในการตรวจวัดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างมาตรฐานให้กับผักผลไม้ในพื้นที่เชียงราย ดังนั้น จึงมีความสนใจที่จะทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผักผลไม้ของเกษตรกรและสร้างมาตรฐานเกษตรปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อใช้เป็น แนวทางปฏิบัติในการรับรองคุณภาพผักผลไม้ที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.สุบิน ใจทา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่99 หมู่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
เบอร์โทรศัพท์0866593977
อีเมลs_jaita@yahoo.com
URL/Website/Facebook/YouTubeเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ชื่อ-นามสกุลนางจามจุรี ฟ้าคำตัน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์0820364064
อีเมลjamjuree859@gmail.com