เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อองค์ความรู้แป้งกล้วยไข่
คำอธิบายการพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยไข่ กรอบแนวคิด 1.การผลิตต้นพันธุ์กล้วยไข่กำแพงเพชรแบบปลอดเชื้อ 2.แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยไข่อ่อน หรือดิบ ที่มาจากแปลงที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ (วาตภัย) เพื่อสร้างทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการรับมือกับปัญหา เปลี่ยนการสูญเสียให้เกิดรายได้ เช่น แป้งกล้วยไข่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ รักษาอาการอักเสบในระบบทางเดินอาหาร เวชสำอางค์ ใช้ในการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 3.แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากกล้วยไข่สุกงอม ไม่สามารถจำหน่ายผลสดได้ เพื่อลดการขาดทุนและเพิ่มรายได้ เช่น ไซรัปกล้วยไข่ ไวน์กล้วยไข่ ฯลฯ 4.พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่เพื่อลดปัญหาขยะ เช่น วัสดุกันกระแทก และชลอการสุกของกล้วยไข่ ผ้าทอจากเส้นใยกล้วยไข่ เยื่อกระดาษเส้นใยกล้วยไข่ เชื้อเพลิงเขียว ฯลฯ
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาชีววิทยา
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์0889959915
อีเมลscipratya@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์0889959915
อีเมลscipratya@hotmail.com