เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
ชื่อองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบจากข้าวโพด
คำอธิบายจากการประชุมร่วมกับกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านหนองจิกพัฒนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟังข้อมูล ความต้องการ และความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการถ่ายทอดความรู้ เนื่องจากมีข้าวโพดที่เหลือจากการจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผลผลิตเหล่านี้เกิดการเสื่อมเสีย ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลผลิตข้าวโพดหวาน เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น เช่น ข้าวเกรียบข้าวโพด ซึ่งเป็นการเพิ่มการใช้ประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่อไป
แหล่งเงินทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายตรีสินธุ์ โพธารส
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ภาคสาขาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยู่63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์026495000
อีเมลtreesin@g.swu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายธนัท อมาตยกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0847733271
อีเมลtanut@g.swu.ac.th