เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
ชื่อองค์ความรู้การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMP)
คำอธิบายถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแม่บ้านแปรรูปน้ำนมข้าวโพดหนองจิกพัฒนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องกระบวนการล้างทำความสะอาดวัตถุดิบการเกษตร วัสดุ และอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหารมากขึ้น ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มเพื่อขอการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
แหล่งเงินทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายตรีสินธุ์ โพธารส
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ภาคสาขาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยู่63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์026495000
อีเมลtreesin@g.swu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายธนัท อมาตยกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0847733271
อีเมลtanut@g.swu.ac.th