เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
ชื่อองค์ความรู้ไซรัปมะดัน
คำอธิบายดำเนินการถ่ายทอดให้กับกลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้บางอ้อ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายกและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่ ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก เนื่องจากมีมะดันเป็นจำนวนมากในจังหวัดนครนายก
แหล่งเงินทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวพรรรทิพา เจริญไทยกิจ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ภาคสาขาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยู่63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์026495000
อีเมลphantipha@g.swu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายธนัท อมาตยกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0847733271
อีเมลtanut@g.swu.ac.th