เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนครนายก
จังหวัดนครนายก
ชื่อองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมจากผักตบชวา
คำอธิบายการนำผักตบชวามาในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งมีปริมาณมากเนื่องจากเป็นพื้นที่รองรับผักตบชวาจากจังหวัดใกล้เคียงในช่วงฤดูน้ำหลาก นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตกรรมจากผักตบชวา 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระถางต้นไม้ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โต๊ะไม้เทียม เก้าอี้ไม้เทียม เก้าอี้หวายผักตบชวา จานรองแก้ว
แหล่งเงินทุนอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก
ประเภทสิทธิบัตรรายงานฉบับสมบูรณ์
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุล1) รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา 2) ผศ.ดร.วาสินี จันทร์นวล 3) อาจารย์สุจินดา จิตต์ใจฉ่า
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ภาคสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์
ที่อยู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนรังสิต-นครนายก ต าบลองครักษ์ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์026495000
อีเมลnawadon@g.swu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลดร.วิไลพร ไกรสุวรรณ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0865970457
อีเมลwilaipornk@g.swu.ac.th