เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ชื่อองค์ความรู้ไลน์บอทโรคข้าว: โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าว โดยการใช้การวิเคราะห์ภาพภ่ายและปัญญาประดิษฐ์
คำอธิบายเป็นบริการวินิจฉัยโรคข้าวผ่านไลน์บอท (Line Bot) โดยหลังจากที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์บอทแล้ว เกษตรกรสามารถถ่ายรูปและอัปโหลดรูปเข้ามาในกลุ่มไลน์ ระบบจะส่งรูปภาพมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อวิเคราะห์โรคข้าว และระบบจะส่งคำวินิจฉัยโรคตอบกลับผ่านไลน์บอท พร้อมคำแนะนำในการป้องกันและแก้ไข
แหล่งเงินทุนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางศศิธร นาคทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สังกัดคณะคณะเกษตร กำแพงแสน
ภาคสาขาสัตวบาล
ที่อยู่1 ม.6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์โทรศัพท์034351406
อีเมลagrsas@ku.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://agri.kps.ku.ac.th/2018/index.php
ชื่อ-นามสกุลนางศศิธร นาคทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์034351406
อีเมลagrsas@ku.ac.th