เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
ชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยี application GAP
คำอธิบายเป็นแอปพลิเคชันสำหรับการตรวจประเมินตนเองของเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ที่ทำการผลิตพืชแบบปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแปลงตามระบบมาตรฐาน GAP
แหล่งเงินทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (สกสว.)
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สังกัดคณะคณะเกษตร กำแพงแสน
ภาคสาขาศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ที่อยู่1 ม.6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140
เบอร์โทรศัพท์0866866890
อีเมลfagrwiw@ku.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://agri.kps.ku.ac.th/2018/index.php
ชื่อ-นามสกุลนางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตำแหน่งนักวิจัย
เบอร์โทรศัพท์0866866890
อีเมลfagrwiw@ku.ac.th