เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ชื่อองค์ความรู้ชุดสาธิตการตรวจวัดธาตุไนโตรเจนในดินแบบต่อเนื่อง
คำอธิบายเป็นการใช้วัสดุสารกึ่งตัวนำมาปะยุกต์ใช้ในการตรวจไนโตรเจนที่ละลายน้ำได้ อาทิเช่น ไนเตรท สามารถตรวจวัดได้แบบ real time
แหล่งเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2559 (ทุน วช)
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุธิษา เละเซ็น
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พื้นที่นนทบุรี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่อาคาร 17 ชั้น 3 เลขที่ 144 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์025260389
อีเมลsuthisa.l@rmutsb.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://msi.rmutsb.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลนางสาวสุธิษา เละเซ็น
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์0869955010
อีเมลsuthisa.l@rmutsb.ac.th