เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ชื่อองค์ความรู้ระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตด้านการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีไอโอที
คำอธิบายระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับควบคุมสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตด้านการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีไอโอที สามารถปรับสภาพแวดล้อมการเจริญเติบโตแต่ละระยะของพืชที่ต้องอาศัยปัจจัยที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ลดการสูญเสียจากการปนเปื้อนของเชื้ออื่นในระหว่างการเพาะปลูก ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ และ ผศ.ลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่450 หมู่6 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130
เบอร์โทรศัพท์0887492556
อีเมลjeerasak.ph@rmutsb.ac.th, luxsanun.p@rmutsb.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubewww.rmutsb.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางสาวลักษนันท์ พลอยวัฒนาวงศ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์0887492556
อีเมลluxsanun.p@rmutsb.ac.th