เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC บึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อองค์ความรู้หลักสูตรนวัตกรรมการผลิตเชื่อเห็ดปลอดเชื้อคุณภาพดี/หลักสูตรการอบแห้งสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์/หลักสูตรระบบควบคุมการจ่ายน้ำในแปลงเกษตรควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน
คำอธิบายหลักสูตรนวัตกรรมการผลิตเห็ดเพื่อส่งเสริมการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและยกระดับกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพลดการสูญเสียพลังงาน /หลักสูตรการอบสมุนไพรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเน้นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิต/หลักสูตรระบบควบคุมการจ่ายน้ำในแปลงเกษตรเพื่อยกระดับไปสู่ young smart farmer และ smart farmer
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ดร.วราจิต พะยอม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สังกัดคณะเทคโนโลยี
ภาคสาขาวิศวกรรมพลังงาน
ที่อยู่64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์0815469292
อีเมลeka_h4@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubeWWW6.udru.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนายเอกศักดิ์ เฮงสุโข
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ AIC จังหวัดบึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์0815921823
อีเมลeka_h4@hotmail.com