เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อองค์ความรู้ตู้อบแห้งอเนกประสงค์พลังงานทางเลือก
คำอธิบายคุณลักษณะ เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อผลิตอาหารบริโภค รูปแบบการใช้ประโยชน์ ตู้อบอเนกประสงค์พลังงานทางเลือก มีการผลิต 4 รุ่น PR1, PR2, PR3 และ PR4 เหมาะสำหรับผู้ประกอบการในชุมชน เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าตลาดการเกษตร ร้านค้า ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย และผู้สนใจทั่วไป ใช้กับผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปเป็นของแห้งได้หลากหลาย เช่น กล้วยตาก พริกแห้ง สับปะรดตาก มะม่วงตาก ปลาแห้ง หมูแดดเดียว ฯลฯ
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬาร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาฟิสิกส์
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์0819713653
อีเมลa.phairot@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTuberesearch.kpru.ac.th/research2/pages/filere/9932019-03-14.pdf
ชื่อ-นามสกุลผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์0889959915
อีเมลscipratya@hotmai.com