เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์พัฒนา Reskill / Upskill เกษตรกรปราชญ์เปรื่องเพื่อการเกษตรกรรมแม่นยำสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู
จังหวัดปทุมธานี
ชื่อองค์ความรู้1) ระบบ Internet of Thing เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำในแปลงเกษตร 2) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบตามตะวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Geo-Informatics) ระบบสารสนเทศภูมิศาส
คำอธิบายจากองค์ความรู้ทั้ง 5 กิจกรรมความรู้ เป็นส่วนที่ถอดแบบจากองค์ความรู้ งานวิจัย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้วยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ IoTs ภาคพื้นดิน ร่วมกับแบบจำลองคอมพิวเตอร์ และการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพื่อพยากรณ์ปริมาณผลผลิตจากนาข้าว และการใช้ระบบ IoTs เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวนาน้ำน้อย และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าจากผลิตภัณฑ์จากข้าว จังหวัดปทุมธานี
แหล่งเงินทุนกำลังยื่นขอทุนจาก PMU และบางส่วนได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.)
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาสาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน, สาขาเทคโนโลยีการเกษตร, สาขาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาคณิตศาสตร์และสถ
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
เบอร์โทรศัพท์0831058989
อีเมลsupet@sci.tu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.sci.tu.ac.th/, https://web.facebook.com/SmartFarmKit, https://www.youtube.com/user/supetgis2me/
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทรศัพท์0831058989
อีเมลsupet@sci.tu.ac.th