เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ชื่อองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและสปาจากว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาร์เดนซิส
คำอธิบายจากการใช้ว่านหางจระเข้เป็นวัตถุดิบในการใช้เป็นเครื่องสำอาง ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาจากว่านหางจระเข้ทั้งหมด 5 ชนิด 1.สลิปปิ้งหมาร์ก 2.เกลือสปา 3.บอดี้สครัป 4.อาโรเวล่าบอดี้มิส 5.สครัปสำหรับผิวหน้า จากการทดสอบสภาพความคงตัวของผลิตภัณฑ์พบว่าผลิตภัณฑ์มีความคงตัวที่ดี ค่าความเป็นกรมด่างเปลี่ยนแปลงเล็ก ไม่แยกชั้น และได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยถ่ายทอดให้แก่ชุมชนในรูปแบบของโครงการบริหารวิชาการ
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร นวลใย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
สังกัดคณะศิลปศาสตร์
ภาคสาขาเคมี
ที่อยู่67/6 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์032618500
อีเมลhttps://la.rmutr.ac.th/
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://la.rmutr.ac.th/?page_id=7189
ชื่อ-นามสกุลนางสาวอนันตรา ผิวผาด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์032603067
อีเมลpaco_pkn@opsmoac.go.th