เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อองค์ความรู้องค๋ความรู้ด้านการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คำอธิบายองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การเก็บรักษาผลผลิตและยืดอายุผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การผลิตแป้งจากกล้วยและการใช้ประโยชน์ / การแปรรูปและยืดอายุผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำอ้อย ผลไม้ มันสำปะหลัง เห็ดถังเช่าสีทอง (ชาเห็ดถังเช่า) ปลาน้ำจืด น้ำพริก และแคปหมู
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวพนิดา เรณูมาลย์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
สังกัดคณะคณะอุตสาหกรรมเกษตร
ภาคสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ที่อยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 หมู่ที่ 21 ตำบลตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดจังหวัดปราจีนบุรี 25230
เบอร์โทรศัพท์0865469629
อีเมลcontact-prachinburi@op.kmutnb.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.agro.kmutnb.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลนางนันธพร ทิพยาวงษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร
เบอร์โทรศัพท์037454042
อีเมลpaco_pri@opsmoac.go.th