เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ชื่อองค์ความรู้ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
คำอธิบายศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล แหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตโคเนื้อครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการเลี้ยงโคเนื้อ การวางฝังฟาร์ม การทำอาหารข้นสำหรับโคเนื้อ การผลิตอาหารหมัก การดูแลสุขภาพโค การจัดทำโปรแกรมการฉีดวัคซีนและการถ่ายพยาธิ ความรู้เรื่องโรคระบาด การใช้ยาสมุนไพร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคเนื้อ การเชือดและการชำแหละตามหลักฮาลาล
แหล่งเงินทุนสถาบัลฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายสมนึก สอนนอก
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
ที่อยู่181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์0818780751
อีเมลsomnuk.so@psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายสุธา เกลาฉีด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0819598522
อีเมลsutha.k@psu.ac.th