เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC


หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ชื่อองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจร จังหวัดปัตตานี
คำอธิบายศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะครบวงจร จังหวัดปัตตานี แหล่งรวบรวมความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะแบบครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการเลี้ยงแพะเพื่อการค้า การออกแบบและสร้างโรงเรือน การปรับปรุงพันธุ์แพะ การผลิตอาหารข้น การผลิตอาหารหมัก การผลิตอาหารผสมรวม การผลิตแร่ธาตุก้อน การจัดการทุ่งหญ้า การจัดการสุขภาพแพะ การเชือดและการชำแหละตามหลักฮาลาล
แหล่งเงินทุนสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวเทียนทิพย์ ไกรพรม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
ที่อยู่181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์0836560531
อีเมลthaintip.k@psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายสุธา เกลาฉีด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0819598522
อีเมลsutha.k@psu.ac.th