เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ชื่อองค์ความรู้ศูนย์ฝึกอบรมการแปรรูปยางพารา
คำอธิบายศูนย์ฝึกอบรมการแปรรูปยางพารา ตั้งอยู่ที่สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ และองค์ความรู้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปยางพารา ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตน้ำยางข้น เทคโนโลยีการผลิตยางแท่ง การทำผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผศ.อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินท์
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
ที่อยู่181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์0813094879
อีเมลadisai.r@psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายสุธา เกลาฉีด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0819598522
อีเมลsutha.k@psu.ac.th