เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ชื่อองค์ความรู้ศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และการเกษตรในเมือง
คำอธิบายศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์และการเกษตรในเมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินในระบบต่าง ๆ ตั้งแต่การออกแบบระบบ การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ การสร้างโรงเรือน การติดตั้งระบบควบคุม การเตรียมสารอาหารพืช การควบคุมคุณภาพ การเก็บเกี่ยวและการตลาด รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในเมือง การเกษตรในโรงเรือน
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.เอกนรินทร์ เรืองรักษ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
ที่อยู่181 ถ.เจริญประดิษฐ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์0952467753
อีเมลeaknarin.r@psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายสุธา เกลาฉีด
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0819598522
อีเมลsuth.k@psu.ac.th