เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ชื่อองค์ความรู้โรงเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้แผ่นพอลิเอทิลลีน
คำอธิบายเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านวิศวกรรมก่อสร้างและเกษตรกรรม โดยการประยุกต์ใช้แผ่นพลาสติกพอลิเอทิลลีน สีดำ เคลือบสารป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต มุงหลังคาโรงเรือนและสร้างบ่อเลี้ยง ร่วมกับการใช้ไม้เบญจพรรณขนาดเล็กที่หาง่ายในท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะต้นทุนคงที่และเงินลงทุนเริ่มต้นในการสร้างโรงเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรให้ต่ำลง ทำให้มีผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการคืนทุนให้สั้นลง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดใช้งานด้านการปศุสัตว์และการประมงในหลายมิติ
แหล่งเงินทุนได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อนาย อัมรินทร์ ทองหวาน / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่คำขอ1003000625
วันขอรับสิทธิบัตร07-07-10
ชื่อผู้ประดิษฐ์นาย อัมรินทร์ ทองหวาน
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์โรงเลี้ยงสัตว์น้ำที่ใช้แผ่นพอลิเอทิลลีน
วันออกสิทธิบัตร20-04-12
วันหมดอายุสิทธิบัตร06-07-16
ชื่อ-นามสกุลนายอัมรินทร์ ทองหวาน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์073331303
อีเมลIronwolve.t@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubewww.sat.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนายอัมรินทร์ ทองหวาน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0973574812
อีเมลIronwolve.t@gmail.com