เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปูครบวงจร
คำอธิบายเป็นองค์ความรู้การเลี้ยงปูทะเลแบบบูรรณาการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่เทคโนโลยีการเลี้ยงแม่พันธุ์ปูทะเลให้มีไข่นอกกระดอง การเพาะฟักลูกปูในโรงเพาะฟัก การอนุบาลลูกปูในบ่ออนุบาลต้นทุนต่ำ การเลี้ยงปูระบบต่างๆ การขุนปูในระบบคอนโดน้ำหมุนเวียน การผลิตปูนิ่ม
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม อ.ดร.จิติมา สุวรรณมาลา
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาวิทยาการเกษตรและประมง
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์0810965814
อีเมลsukree.h@psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubesukree hajisamae
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์0810965814
อีเมลsukree.h@psu.ac.th