เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ชื่อองค์ความรู้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น ผมนาง และขนนก
คำอธิบายเป็นองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลที่มีค่าทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ สาหร่ายผมนาง พวงองุ่นและขนนก ทั้งการเพาะเลี้ยงในบ่อระบบปิดและการเลี้ยงในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเป็นองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์เลี้ยงมาก่อนจนถึงผู้ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการเลี้ยงจากการเลี้ยงแบบดั้งเดิม พร้อมกับมีการเก็บรักษาสต็อคพันธุ์สาหร่ายไว้ด้วย
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.ระพีพร เรืองช่วย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาวิทยาการเกษตรและประมง
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์0819595496
อีเมลrapeepron.r@psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTuberapeeporn ruangchuay
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์0810965814
อีเมลsukree.h@psu.ac.th