เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร
ชื่อองค์ความรู้การใช้สารสกัดจากปลีกล้วยร่วมกับไตโตซานในการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าหู้นมสด
คำอธิบายคุณลักษณะ เทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรเพื่อผลิตเป็นอาหารบริโภค รูปแบบการใช้ประโยชน์ การประยุดต์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อยืดอายุโดยใช้สารสกัดจากผลผลิตทางการเกษตรมายืดอายุการเก็บรักษาอาหาร การนำสารสกัดจากปลีกล้วยน้ำว้าซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมร่วมกับการใช้ไคโตซานช่วยยืดอายุการเก็บของเต้าหูนมสด และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.เอนก หาลี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
เบอร์โทรศัพท์0884392538
อีเมลnekatives@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลผศ.ปรัชญา ชะอุ่มผล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์0889959915
อีเมลscipratya@hotmail.com