เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดปัตตานี
จังหวัดปัตตานี
ชื่อองค์ความรู้ตะกร้าอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
คำอธิบายเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเกษตร ในส่วนของเครื่องมืออุปกรณ์อนุบาลสัตว์น้ำ โดยตะกร้ามีโครงสร้างเป็นพลาสติกน้ำหนักเบา มีผนังด้านในบุด้วยตาข่าย ขอบตะกร้าส่วนบนมีครีบกั้นป้องกันลูกพันธุ์สัตว์น้ำหลบหนีหรือปีนโผล่พ้นน้ำและแห้งตาย และมีทุ่นลอยน้ำติดอยู่โดยรอบ มีเป้าหมายเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลจัดการเลี้ยงสัตว์น้ำให้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มอัตราการรอดตายของลุกพันธุ์สัตว์น้ำให้สูงยิ่งขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดใช้งานได้ในหลายมิติ เช่น การผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ การเลี้ยงหนอนและแมลง หรือ การเพาะขยายพันธุ์พืชน้ำ เป็นต้น
แหล่งเงินทุนได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อนาย อัมรินทร์ ทองหวาน / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เลขที่คำขอ1003000626
วันขอรับสิทธิบัตร09-07-10
ชื่อผู้ประดิษฐ์นาย อัมรินทร์ ทองหวาน
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์ตะกร้าอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน
วันออกสิทธิบัตร24-07-12
วันหมดอายุสิทธิบัตร08-07-16
ชื่อ-นามสกุลนายอัมรินทร์ ทองหวาน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาสาขาวิชาวิทยาการเกษตรและประมง
ที่อยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
เบอร์โทรศัพท์073331303
อีเมลIronwolve.t@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubewww.sat.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนายอัมรินทร์ ทองหวาน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์0973574812
อีเมลIronwolve.t@gmail.com