เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชื่อองค์ความรู้atiptriaining.com
คำอธิบายatiptriaining.com เวบไซด์ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายอธิบ โพทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์0877659899
อีเมลatip@aru.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubeatiptraining.com
ชื่อ-นามสกุลนายอธิบ โพทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0877659899
อีเมลatip@aru.ac.th