เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ชื่อองค์ความรู้การปลูกพืช ผัก อินทรีย์ระบบอัตโนมัติ/การเพาะ ขยายพันธ์กล้วยไม้พื้นถิ่นภาคใต้/ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัตดโมัติ/ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดี/ฟาร์มเลี้ยงหมูระบบปิด/การแปรรูปอาหารยุคใหม่
คำอธิบายการปลูกพืช ผัก อินทรีย์ระบบอัตโนมัติใช้ IoTเช่นผักลิ้นห่าน ผักสลัดต่าง ๆ /การเพาะ ขยายพันธ์กล้วยไม้พื้นถิ่นภาคใต้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ /ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอัตโนมัติเช่นปลาดุก ปลานิลจิตรลดา ปลากระพง กุ้งก้ามกราม หอยขม ปลาสวยงามเป็นต้น แบบครบวงจร/ฟาร์มไก่ไข่อารมณ์ดีตามแนวมาตรฐานอินทรีย์/ฟาร์มเลี้ยงหมูระบบปิดที่ทันสมัยตามความร่วมมือกับสถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี/การแปรรูปอาหารยุคใหม่เช่น การนำข้าวดอกข่า ผักพื้นบ้านมาเป็นส่วนประกอบเป็นไปตามมาตรฐาน GMP
แหล่งเงินทุนสอศ.
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัตน์ ทองสกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่43 ม.7 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130
เบอร์โทรศัพท์0966393434
อีเมลdr.anuvattongsakul@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลว่าที่ร้อยตรี ดร.อนุวัตน์ ทองสกุล
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกาตรและเทคโนโลยีพังงา
เบอร์โทรศัพท์0966393434
อีเมลdr.anuvattongsakul@gmail.com