เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
ชื่อองค์ความรู้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
คำอธิบายลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
แหล่งเงินทุนพลังงานจังหวัดพังงา
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านโคกไคร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา-
สังกัดคณะ-
ภาคสาขา-
ที่อยู่ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180
เบอร์โทรศัพท์076481438
อีเมล-
URL/Website/Facebook/YouTube-
ชื่อ-นามสกุลนายนิพนธ์ เสนอินทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานประมงจังหวัดพังงา
ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์076481438
อีเมลphangngafishery@yahoo.com