เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
ชื่อองค์ความรู้การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหาร
คำอธิบายเทคโนโลยีการอบแห้ง การยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
แหล่งเงินทุนทุนกระทรวง อว.
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายถาวร จันทโชติ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
สังกัดคณะคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ที่อยู่222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอ จังหวัดพัทลุง 93210
เบอร์โทรศัพท์0850803987
อีเมลtjuntachote@hotmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubeThavorn Juntachote
ชื่อ-นามสกุลถาวร จันทโชติ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
ตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
เบอร์โทรศัพท์0850803987
อีเมลtjuntachote@hotmail.com