เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านภูมิสารสนเทศเกษตร (Excellence Center for Agricultural Geoinformatics: ECAGI)
จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อองค์ความรู้เทคนิควิธีการในเรื่องของ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics technology) ในด้านการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมด้านต่าง ๆ
คำอธิบายมีประสบการณ์ทั้งการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ในเรื่องของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics technology) เพื่อจัดการพื้นที่เกษตรกรรม การสำรวจภาคพื้นดิน การสำรวจทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV: Unmanned Aerial Vehicle) หรือ อุปกรณ์สำรวจนำหนจากระยะไกล (DRONE: Dynamic Remotely Operated Navigation Equipment) จึงมีความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Excellent Center คือ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านภูมิสารสนเทศเกษตร (Excellence Center for Agricultural Geoinformatics: ECAGI) หลักฐานความเชี่ยวชาญตามประวัติย่อ (Curriculum Vitae) ของบุคลากร เปิดดูได้ตามเวปลิงค์ที่ระบุนี้ http://www.agi.nu.ac.th/nred/personnel.php?view=teacher1
แหล่งเงินทุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเภทสิทธิบัตรผลงานตามหลักฐานความเชี่ยวชาญตามประวัติย่อ (Curricu
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ.ดร.ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาคสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 โทรศัพท์ : 055 962710 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์055962710
อีเมลChaiwiwatV@nu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://ww2.agi.nu.ac.th/
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.อ. ดร. ชัยวิวัฒน์ วงศาโรจน์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี
เบอร์โทรศัพท์0905652366
อีเมลChaiwiwatV@nu.ac.th, ChaiwiwatV@Gmail.com