เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC เพชรบุรี / ศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเกลือทะเล
จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อองค์ความรู้ระบบชลประทานขนาดเล็กในนาเกลือ
คำอธิบายระบบชลประทานขนาดเล็กโดยใช้โซลาเซลล์เป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
แหล่งเงินทุนสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สังกัดคณะคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภาคสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ที่อยู่38 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
เบอร์โทรศัพท์0867851624
อีเมลrunchoo@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubeFacebook : Aui Chuthamat
ชื่อ-นามสกุลนางจุฑามาศ ทะแกล้วพันธุ์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ความเป็นเลิศด้านเกลือทะเล
เบอร์โทรศัพท์0867851624
อีเมลrunchoo@gmail.com