เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อองค์ความรู้โดรนถ่ายภาพ, โดรนเกษตร, ระบบออโต้แพ็ค
คำอธิบายโดรนถ่ายภายมุมสูงและโดรนพ่นสารทางการเกษตร
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายกฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาคสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่อยู่83 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
เบอร์โทรศัพท์0633519459
อีเมลkenoto@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubewww.pcru.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนายกฤษฏิ์พนธ์ พรรณรัตนชัย
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์0633519459
อีเมลkenoto@gmail.com