เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอัจฉริยะ
จังหวัดขอนแก่น
ชื่อองค์ความรู้หุ่นยนต์และยานพาหนะไร้คนขับสำหรับการเกษตรที่มีความแม่นยำเพื่อสร้างฟาร์มขนาดใหญ่เสมือน, ระบบบังคับทิศทางอัตโนมัติสำหรับควบคุมแถวการทำงานของรถแทรกเตอร์, ระบบวัดความหวานของลำอ้อยมีชีวิตแบบไม่ทำลายโดยเทคน
คำอธิบายองค์ความรู้ด้าน IOT, Agricultural Automations, Agricultural Mechanization, Computer Engineering, Biosensing Technology, Soil and Water Engineering, Renewable Energy, Agricultural Processing Engineering
แหล่งเงินทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภทสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่คำขอ1703000530
วันขอรับสิทธิบัตร28-03-17
ชื่อผู้ประดิษฐ์นางสาวขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์เครื่องวัดคุณภาพและน้ำหนักอ้อยแบบพกพา
วันออกสิทธิบัตร13-11-17
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายสมชาย ชวนอุดม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิยาลัยอนแก่น
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาคสาขาวิศวกรรมเกษตร
ที่อยู่123 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002
เบอร์โทรศัพท์0897121247
อีเมลsomchai.chuan@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.en.kku.ac.th/web/ae/
ชื่อ-นามสกุลนายสมชาย ชวนอุดม
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา
เบอร์โทรศัพท์0897121247
อีเมลsomchai.chuan@gmail.com