เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEโคเนื้อ
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อองค์ความรู้1) การคำนวณสูตรอาหารโคเนื้อ/โคนม, 2) เทคโนโลยีการผลิตอาหารผสมครบส่วน/อาหารหมักสำเร็จรูป (total mixed ration/fermented total mixed ration; TMR/FTMR) ในการเลี้ยงโค, 3) เทคโนโลยีการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิ
คำอธิบายจุดแข็งของเทคโนโลยีการผลิตอาหาร FTMR คือ เพิ่มทั้งมูลค่าและคุณค่าอาหารสัตว์จากการเลือกใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาการนำใช้วัตถุดิบที่มีความชื้นสูง ง่ายต่อเน่าเสีย และสิ้นเปลืองค่าขนส่ง ช่วยสร้างคุณค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเนื้อ จากการควบคุมสูตรอาหารที่มีคุณค่าทางพลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้ และโภชนะหลักตรงตามระดับผลผลิตและศักยภาพทางพันธุกรรมที่ต้องการ เพิ่มช่องทางตลาดเฉพาะที่ต้องการผลิตภัณฑ์เนื้อ-นมอาหารเพื่อสุขภาพ (functional food) เช่น กรดไขมันคอนจุเกตลิโนเลอิค (conjugated linoleic acids; CLA) อาหารคาร์บอนฟุ๊ตปริ๊นต่ำ (low carbon footprint) จากการศึกษาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (life cycle assessment; LCA)
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, สกสว, สวก
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวกนกวรรณ กองพิธี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
ภาคสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ 228 ม. 2 ตำบลหินกอง อำเภออำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ด 45130
เบอร์โทรศัพท์0616915991
อีเมลkanokwan.aof2@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://th-th.facebook.com/RMUTI-ROIET-1853394018255014/
ชื่อ-นามสกุลนางสาวกนกวรรณ กองพิธี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0616915991
อีเมลkanokwan.aof2@gmail.com