เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อองค์ความรู้การผลิตชาจากต้นอ่อนข้าวหอมมะลิพร้อมดื่ม 2.การผลิตพืชในระบบปลอดภัย 3. การใช้สารชีวภาพในการจัดพืช
คำอธิบาย1.การต้นข้าวอ่อนข้าวหอมมะลิ105แปรรูปเป็นชาพร้อมกื่มและชาเพื่อสุขภาพ 2. การวางแผนการผลิตและการจัดการแปลงในการปลูกพืชในระบบปลอดภัย ไม่พบสารตกค้าง 3. การผลิตและวิธีการนำส่รกลุ่มชีวภาพในการผลิตพืช
แหล่งเงินทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนางสาวชัญญรินทร์ สมพร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่อยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
เบอร์โทรศัพท์0802843888
อีเมลStchanyarin@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubeWww.reru.ac.th
ชื่อ-นามสกุลนางสาวชัญญรินทร์ สมพร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ตำแหน่งอาจารย์
เบอร์โทรศัพท์0902843888
อีเมลStchanyarin@gmail.com