เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดลำพูน
จังหวัดลำพูน
ชื่อองค์ความรู้กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์ อเนกประสงค์
คำอธิบายพัฒนา นวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลสู่เกษตรกรที่สามารถใช้งานได้จริงต้นทุนต่ำและเพื่อนำไปใช้ในการเกษตรแบบเคลื่อนที่ ในพื้นที่ห่างไกลในภาคเกษตรครัวเรือน ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ ตอบโจทย์ ครอบคลุมกิจกรรมหลักของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งเงินทุนหน่วยงานต้นสังกัด
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลม.ล.ปรีชา เกษมสันต์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
สังกัดคณะสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ภาคสาขาเกษตรกรรม
ที่อยู่99 ม.5 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
เบอร์โทรศัพท์0835774011
อีเมลPk. kasamsunt@gmail.com
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.facebook.com/AIC-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99-116314303612981
ชื่อ-นามสกุลนางสาวรรณา ใจซื่อ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ตำแหน่งผู้ประสานงาน(หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ)
เบอร์โทรศัพท์0848188511
อีเมลwannachaisue@gmail.com