เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อองค์ความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาหอมแดง
คำอธิบายการเพิ่มมูลค่าสินค้าหอมแดง
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประเภทสิทธิบัตรไม่มีสิทธิบัตร
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลนายเชี่ยวชาญ แสงทอง
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
สังกัดคณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาคสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ที่อยู่319 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทรศัพท์0896294054
อีเมลwebmaster@sskru.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttps://www.facebook.com/foodsciencelascsskru
ชื่อ-นามสกุลจ.ส.อ.บุญเลิศ ทองเย็น
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์0637171029
อีเมลLert38@hotmail.com