เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้การคัดเลือกต้นตอยางพาราที่มีความทนทานต่อการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรครากขาว (Rigidoporus microporus)
คำอธิบายการทดสอบความทนทานของต้นกล้าต่อการเข้าทำลายของเชื้อราสาเหตุโรครากขาว (Rigidoporus microporus) ที่ได้จากเพาะเมล็ดพันธุ์ยางพารา และศึกษาปริมาณสารประกอบสำคัญ(Secondary metabolite) ที่พืชสร้างขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากการบุกรุกของเชื้อรา เพื่อใช้เป็น Biomarker ในการประเมินผลเพิ่มเติม ซึ่งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ว่าต้นกล้าเพาะเมล็ดจากต้นยางพาราพันธุ์ PB5/51 และ PB 235 มีความเหมาะสมสำหรับใช้ทำต้นตอยางพาราเพื่อลดความรุนแรงของโรครากขาวได้
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคสาขาสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th