เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้การจัดการปุ๋ยและการจัดการดินปลูกยางพารา
คำอธิบายทีมนักวิจัยร่วมระหว่างคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกันศึกษาวิจัยจนได้มาซึ่งการจัดการปุ๋ยและการจัดการดินปลูกยางพาราที่จำเพาะเจาะจงกับพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ เพื่อเพมิ่ผลผลิตยางพารา และลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการยางแห่งประเทศไทย
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.จุฑามาศ แก้วมโน
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคสาขาสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th