เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้การจัดการโรคในยางพารา
คำอธิบาย-มีการศึกษาวิจัย เพื่อการจัดการ ดูแล และแก้ปัญหาอันเกิดจากโรคยางพารา ได้แก่ โรครากขาว ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผลผลิตยางพาราลดลง ต้นยางพารายืนต้นตาย -การประยุกต์ใช้เชื้อ Trichoderma harzianum ChM1.1 เพื่อควบคุมโรค -พัฒนาการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อกระตุ้นเสริมภูมิคุ้มกันให้ลำต้นมีความแข็งแรง สามารถต้านทานการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคใบร่วงยางพาราได้
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.นริศ ท้าวจันทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคสาขาสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th