เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้จังหวัดสงขลา มีการน าร่องปลูกข้าวพันธุ์ ก-ข 43
คำอธิบายหน่วยงานในพื้นที่ในจังหวัดสงขลา มีการนำร่องปลูกข้าวพันธุ์ ก-ข 43 ในพื้นที่อ าเภอระโนด เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที่ประสบปัญหากล้วยหอมทองถูกน้ำท่วมเสียหาย จึงนำพันธุ์ข้าว ก-ข 43 มาปลูกเพื่อสร้างรายได้ และทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองระโนด ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวในราคาประกัน ตันละ 9,000 กว่าบาท จึงไม่มีปัญหาในเรื่องราคา หรือผลผลิตตกต่ำ คาดว่าผลผลิตน่าจะอยู่ที่ 80-90 ถังต่อไร่ สำหรับข้อดีของข้าว ก-ข 43 เป็นข้าวที่มีคุณภาพ และดีต่อสุขภาพข้าวดัชนีน้ าตาลต่ำ และในอนาคตแปลงนานี้จะเป็น แปลงแม่พันธุ์ที่จะกระจายให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกปลูกกล้วยหอมทอง ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ก าลังส่งเสริมในเรื่องของการทำนาข้าวปลอดภัย นาข้าวปลอดสารพิษ
แหล่งเงินทุนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.วัชรินทร์ ซุ้นสุวรรณ
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคสาขาสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th