เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้การพัฒนาชีวภัณฑ์ B-Rice
คำอธิบายการพัฒนาชีวภัณฑ์ B-Rice เพื่อเพิ่มคุณภาพดิน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวและควบคุมศัตรูพืชทั้งนี้ยังมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารจัดการโรคและแมลงสัตรูข้าวโดยชีววิธี ให้แก่เกษตรกรและปราชญ์ชาวบ้านอยู่สม่ำเสมอ
แหล่งเงินทุนศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลรศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคสาขาศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติภาคใต้
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th