เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
คำอธิบายเป็นหน่วยงานที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาการสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชน และมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ให้สามารถรับรองมาตรฐานเพื่อเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ทางสถาบันมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดชะมวงโอนที่สกัดด้วยน้ำมัน รำข้าวสำหรับป้องกันโรคมะเร็ง, ข้าวหอมมะลิกึ่งสำเร็จรูป LOW GI เป็นข้าวที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำเพื่อตอบกระแส คนรักสุขภาพ, โจ๊ก/ข้าวต้ม ไรซ์เบอร์รี่ผสมธัญพืช, โจ๊ก/ข้าวต้มสังข์หยดพร้อมบริโภค, ข้าวเหนียวพร้อมบริโภค, ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากผักห้าสี
แหล่งเงินทุนสำนักวิจัยและพัฒนา
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะสำนักวิจัยและพัฒนา
ภาคสาขาสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th