เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม : AIC

หน้าแรก / รายละเอียดองค์ความรู้

รายละเอียดองค์ความรู้

ชื่อศูนย์ AIC/CoEศูนย์ AIC จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
ชื่อองค์ความรู้ระบบวนเกษตรยางพารา
คำอธิบายเป็นการปลูกยางพาราโดยมีพืชอื่นๆปลูกร่วมและปลูกแซมประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถนิ่ ในอดีตร่วมกับความรู้ทางวิชาการด้านวนเกษตรควบคู่กันไปได้ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาผลกระทบทางลบปัจจุบันได้แนวทางหนึ่ง เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันได้หลายสาขา หากในสวนยางพารามี ความหลากหลายของพืชและสัตว์เพิ่มมากขึ้น เพราะการดำรงชีวิตร่วมกันของพืชและสัตว์ที่หลากหลาย จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนที่ปฏิบัติ
แหล่งเงินทุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประเภทสิทธิบัตร-
ออกสิทธิบัตรภายใต้ชื่อ-
เลขที่คำขอ-
วันขอรับสิทธิบัตร-
ชื่อผู้ประดิษฐ์-
ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์-
วันออกสิทธิบัตร-
วันหมดอายุสิทธิบัตร-
ชื่อ-นามสกุลดร.สุรชาติ เพชรแก้ว
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังกัดคณะคณะทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคสาขาสาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
ที่อยู่15 ถ.กาญจนวณิชย์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
เบอร์โทรศัพท์074286020
อีเมลnatural-res@group.psu.ac.th
URL/Website/Facebook/YouTubehttp://www.natres.psu.ac.th
ชื่อ-นามสกุลผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตำแหน่งคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
เบอร์โทรศัพท์074286000
อีเมลtaweesak.n@psu.ac.th